Bekijken berichten getagged ontslag

Ontslag in verband met sex op het werk


Tijdens de vrijdagmiddagborrel op het werk ben ik betrapt in een compromiterende positie met mijn vrouwelijke collega in het archief. We hadden bij wijze van spreken 'de broek nog op de enkels''.  Werkgever wil ons nu beiden ontslaan. Ik ben van mening dat dit niet zou mogen. Werkgever heeft toch zelf een verantwoordelijkheid? Zij schenken volop alcohol, waardoor de hormonen hard gaan stromen. Bovendien wie heeft er last van? Zowel ik en mijn collega zijn niet getrouwd.

Als er dan toch ontslagen moet worden, kan werkgever toch voor 1 van beiden kiezen ipv van beiden. Als 1 weg is, gebeurt het niet meer. Immers: Het takes two to tango? Graag uw mening over deze delicate kwestie.

Antwoord van Ontslagspecialist:
Mijns inziens hebben beide werknemers gehandeld in strijd met de wettelijke verplichting zich als 'goed werknemer' te gedragen. Dat kan uiteraard een ontslaggrond opleveren. Het vertrouwen in u beiden is immers weg. Uw werkgever zal de kwestie moeten voorleggen aan de kantonrechter of het UWV.

Ik ga ervan uit dat u beiden niet kan bogen op een langdurig dienstverband. Mijn inschatting is dat uw werkgever goede kans maakt dat het ontslag(en) zal worden gehonoreerd.
Uiteraard mag uw werkgever niet discrimineren in de sanctie.dat leidt ertoe dat beide werknemers dienen te worden ontslagen.

Reactie vraagsteller:
Dank voor uw vlotte deskundige antwoord. Ik begrijp eruit dat ik mijn 'genot' voortaan elders moet zoeken. Het zij zo.

Antwoord Beheerder:
Ik voel met u mee!
Beantwoord door:
edwin van jaarsveld

Ontslag intrekken

Wanneer de werknemer zijn ontslag aanvraagt moet de werkgever onderzoeken of deze aanvraag overeenkomt met de wil van de werknemer. Als uit het onderzoek blijkt dat de wil van de werknemer overeenstemt met de ontslagaanvraag kan de werknemer zijn ontslag niet meer intrekken. Zie hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Zwolle.

...

Ontslag bedrijfseconomische redenen

In onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden worden de verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van 10 personen wegens bedrijfseconomische redenen behandeld. De werkgever kan de financi?½le noodsituatie niet aannemelijk maken. Ook is er verder geen plan van aanpak overgelegd, waarin wordt aangegeven op welke manier het bedrijf de economische omstandigheden aan gaat pakken. Hierdoor is onduidelijk hoe tot de voorgestelde personeelsreductie met 10 werknemers is gekomen.Tevens is gebleken dat op dit moment sprake is van een stijging in het werkaanbod, als gevolg waarvan met drie ploegen wordt gewerkt en uitzendkrachten zijn aangetrokken. De verzoeken afgewezen.

Heeft u met betrekking tot ontslag bedrijfseconomische redenen vragen of rechtshulp nodig, dan kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900-123 73 24 (kantoortijden) of mail ons. Een eerste telefonisch advies of zaakinschatting is kosteloos.

...

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure

Indien een werknemer wordt ontslagen via een procedure bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), kan de werknemer in sommige gevallen zelf een procedure bij de kantonrechter starten om een ontslagvergoeding te verkrijgen. Deze procedure bij de kantonrechter heet een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. De afgelopen tijd is er bij voortduring discussie geweest over de vraag hoe deze ontslagvergoeding dient te worden berekend. Dient de kantonrechter in dit soort procedures ook uit te gaan van de kantonrechtersformule, of dient de vergoeding op een andere wijze berekend te worden? De Hoge Raad heeft daar onlangs uitsluitsel over gegeven. Dit arrest van de Hoge Raad is hieronder weergegeven.

Samengevat komt de uitspraak erop neer dat de kantonrechtersformule niet van toepassing is. De Hoge Raad is van mening dat in kennelijk onredelijk ontslagprocedures alle bijzondere omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen, zodat  een algemene formule niet kan worden gehanteerd.

...
16 oktober 2009

Werkgevers en werknemers die bij de Arbeidsinspectie iets willen melden of aanvragen, kunnen vanaf vandaag gemakkelijker hun weg vinden op de site van de inspectie. De site is vernieuwd. Zo is snel te zien hoe een klacht tegen de werkgever is in te dienen.

Ook is de informatie nu overzichtelijker gerangschikt. Zo zijn alle gegevens over een bepaalde bedrijfstak samengebracht. Verder zijn op de site bijvoorbeeld de regels te vinden voor het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Het is ook mogelijk om een abonnenment te nemen op het nieuws van de Arbeidsinspectie via rss-feeds.

...

Ontslag staande voet

Het eten van een cashewnoot die bestemd was om weg te gooien door de schoonmaakmedewerker rechtvaardigt niet een ontslag op staande voet. Hoewel er in de schoonmaakbranche een streng beleid heerst ten aanzien van hygiene, vindt de rechter ontslag in dit geval een onevenredig zware straf. Hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Haarlem.

Heeft u met betrekking tot ontslag staande voet vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900 ?Çô 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

...

Welke mogelijkheden zijn er om financi?½le voorzieningen voor de oude dag te treffen? Ook dit is sterk afhankelijk van de rechtsvorm die u kiest. Let wel dat er aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan zoals het recht op zelfstandigenaftrek.

Pensioen bij niet-rechtspersonen

...

alcohol ontslag

Volgens de wet is dronkenschap op het werk reden voor ontslag op staande voet. Is dat in alle gevallen zo? In onderstaande zaak stelde werknemer dat zijn gebruik van alcohol ontslag niet rechtvaardigde. Vanwege een lange en goede staat van dienst zou ontslag op staande voet een te zware sanctie zijn.

Het Gerechtshof was het niet eens met de stelling van werknemer. Het ontslag werd terecht beoordeeld; werknemer had namelijk gezien zijn lange staat van dienst juist beter moeten weten, te meer omdat het personeel eerder per brief is gewezen op de arbeidsrechtelijke consequenties van alcohol op het werk.

...

ontslag disfunctioneren

Geen ontslag disfunctioneren mogelijk bij gebreke van functioneringsverslagen en kans tot verbetering.

...

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top