Beeindigingsovereenkomst bij ontslag, akkoord gaan of niet?

Het is tegenwoordig mogelijk een arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten te beëindigen door middel van een beeindigingsovereenkomst! Dit is een goede oplossing indien werkgever en werknemer niet willen procederen over een ontslag. Men spreekt dan over ‘ontslag met wederzijds goedvinden‘.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met behoud ww-rechten

Voor het behouden van ww-rechten is dus niet langer een kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV noodzakelijk. Voorwaarde is wel dat de tekst van de beëindigingsovereenkomst correct is opgesteld en dat de correcte opzegtermijn van werkgever in acht wordt genomen.
NB: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding, gaan ww-rechten niet eerder in dan na afloop van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

De inhoud van de beeindigingsovereenkomst


In de beeindigingsovereenkomst worden in de eerste plaats de algemene gegevens van partijen opgenomen, zoals namen, adressen, maar ook de functie van werknemer en de datum van indiensttreding.

Verder wordt de reden van het einde van de arbeidsovereenkomst vermeld. Om problemen met het verkrijgen van een ww-uitkering te voorkomen, dient dit een ‘neutrale’ reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan werknemer.

Daarnaast dient – uiteraard – de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen en de eventuele ontslagvergoeding die werknemer uitbetaald krijgt.

Wat je nog meer kan afspreken in de beeindigingsovereenkomst:


- of werknemer voor de restant duur van de arbeidsovereenkomst wordt vrijgesteld van werk;

- of werknemer de resterende vakantiedagen al dan niet krijgt uitbetaald;

- of werknemer nog bepaalde bedrijfseigendommen (bijv. laptop, telefoon) moet teruggeven;

- of werknemer na beëindiging arbeidsovereenkomst nog gebonden is aan een concurrentiebeding of relatiebeding;

- of eventuele opleidingskosten nog terugbetaald moeten worden

Let op: Finale kwijting

Tenslotte wordt de beëindigingsovereenkomst meestal afgesloten met de bepaling dat partijen elkaar ‘finale kwijting’ verlenen na nakoming van de afspraken genoemd in de vaststellingsovereenkomst. Omdat partijen daarmee verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben, is het van uiterst belang dat de afspraken gemaakt in de beëindigingsovereenkomst betreffende de rechten en plichten van partijen ‘compleet’ zijn. Let op: in het algemeen is het niet mogelijk ‘terug te komen’ op de afspraken die in de beëindigingsovereenkomst worden gemaakt. Zo wordt een beroep op nietigheid in verband met ‘dwaling’ zelden gehonoreerd. Dus ‘bezint eer gij tekent’ en laat u goed adviseren.

Beeindigingsovereenkomst bij ziekte

Het is voor zieke werknemers in het algemeen niet raadzaam om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Vooral niet indien de werknemer naar verwachting ook na de einddatum van de arbeidsovereenkomst ziek zal zijn. De ex-werknemer zal dan na afloop van de arbeidsovereenkomst een Ziektewet uitkering willen aanvragen bij het UWV. Het UWV zal de ziektewetuitkering echter weigeren indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd via een beëindigingsovereenkomst.

Let op: in de praktijk wordt de beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Over alle aspecten van de vaststellingsovereenkomst hebben wij een handige brochure geschreven. Bekijk deze brochure door te klikken op: brochure vaststellingsovereenkomst.

Direct advies:

Het einde van de arbeidsovereenkomst is een belangrijke gebeurtenis, waarbij van alles mis kan gaan. Laat u daarom goed adviseren door een ontslagspecialist. Bel nu: 0900 - 123 73 24 of mail. Eerste advies is GRATIS.

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top