Ontslag bij te laat komen

 

Wanneer kan een werknemer op staande voet ontslagen worden als deze te laat komt?


Voor een ontslag op staande voet is een ‘dringende reden' vereist. Een enkele keer te laat komen zal in beginsel geen dringende reden voor ontslag opleveren. Maar indien de werknemer herhaaldelijk te laat komt eventueel wel.
Of ontslag mogelijk is hangt vaak af van de specifieke omstandigheden van het geval.Vraag is dus welke omstandigheden zijn van belang bij het bepalen of ontslag mogelijk is?

Duidelijke regels over te laat komen en consequente handhaving


Ten eerste is van belang dat van alle werknemers consequent wordt geëist dat zij op tijd op het werk verschijnen. Indien een werknemer zich hier niet aan houdt, dient deze schriftelijk gewaarschuwd te worden en op een bepaald moment dient er een duidelijke ‘gele kaart’ ( schriftelijke waarschuwing ) uitgedeeld te worden, zodat de werknemer weet waar hij aan toe is.

 

Reden van te laat komen is van belang bij ontslag bij te laat komen


Komt de werknemer na een (schriftelijke) waarschuwing nog steeds te laat, dan is het verstandig de werknemer de mogelijkheid te bieden om uit te leggen wáárom hij of zij steeds te laat komt
Zo oordeelde het Hof te ’s-Hertogenbosch in 2008 dat het geregeld te laat verschijnen op het werk onvoldoende dringende reden oplevert indien de werkgever onvoldoende aandacht heeft gegeven aan het signaal van de werknemer dat het te laat komen zijn oorzaak vindt in ziekte.

Kan de werknemer geen goede reden aandragen waarom hij te laat op het werk is verschenen, en is hij al eerder gewaarschuwd, dan kan er gedacht worden aan een ontslag op staande voet.

Andere wegingsfactoren bij ontslag bij te laat komen


Er zijn nog een aantal factoren van belang bij beantwoording van de vraag of regelmatig te laat komen ontslag rechtvaardigt. Zo worden leeftijd van de werknemer en zijn kans op een nieuwe baan door de rechter meegenomen bij een beoordeling van de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet.

Ook is van belang hoe erg de werknemer te laat is gekomen ( bijv. enkele minuten of urenlang) en de hoeveelste keer dat al is.

Van belang is verder in hoeverre het te laat komen het bedrijfsbelang heeft geschaad.
Indien door het te laat komen een belangrijke klant zijn klandizie heeft opgezegd, zal dit eerder tot ontslag te laat komen kunnen leiden dan in het geval het te laat komen geen financiële consequenties voor werkgever heeft gehad. 

Ontslag bij te laat komen aanvechten

Indien werkgever kiest voor een ontslag op staande voet vanwege te laat komen is het voor werkgever belangrijk om dit duidelijk mede te delen en het liefst per brief te bevestigen aan de werknemer.

De werknemer kan het ontslag op staande voet in een procedure aanvechten door wedertewerkstelling en loondoorbetaling te vorderen. De rechter zal aan de hand van de omstandigheden bepalen of het ontslag op staande voet vanwege te laat komen gerechtvaardigd is.

Wie kan helpen bij ontslag bij te laat komen?


Al met al is de rechtmatigheid van ontslag bij te laat komen niet altijd duidelijk. Het is daarom belangrijk professionele rechtshulp in te schakelen. Dan kan eventueel bij het Juridisch Loket of een rechtswinkel. Beter is het echter om een onstlagspecialist in te schakelen. Onze Ontslagspecialisten hebben veel ervaring met ontslag bij te laat komen. Bel daarom 0900 – 123 73 24 of mail door te klikken op ontslag te laat komen

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top