Ontslag op staande voet. Wanneer kan dat?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die meteen ingaat. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en evenmin is de toestemming van het UWV/Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven en de werknemer kan een ontslag op staande voet nemen. Voor beide gevallen geldt dat zich een dringende reden moet hebben voorgedaan.

Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Er is sprake van een dringende reden voor de werkgever als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld diefstal, verduistering bedrog, dronkenschap op de werkvloer, mishandeling en grove belediging. In artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek zijn nog meer voorbeelden opgenomen.

Dringende redenen voor de werknemer om op staande voet ontslag te nemen zijn opgenomen in artikel 7:679 BW . Behalve de in de wet genoemde voorbeelden kunnen zich nog andere dringende redenen voordoen.
De hoofdregel ter beoordeling of iets als dringende reden kan worden aangemerkt laat zich als
volgt definiëren.
Er moet sprake zijn van zodanige eigenschappen /gedragingen van de werknemer dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De situatie brengt met zich mee dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onaanvaardbaar is, derhalve de arbeidsovereenkomst terstond moet eindigen. Voor de werknemer gelden als dringende reden omstandigheden die tengevolge hebben dat de werkgever redelijkerwijs niet van de werknemer kan verlangen dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Hieronder zal verder worden ingegaan op een door de werkgever gegeven ontslag op staande voet.

Eisen aan een ontslag op staande voet.

Een ontslag op staande voet vereist een snel optreden van de werkgever. Direct, althans korte tijd nadat zich de dringende reden heeft voorgedaan en door de werkgever is geconstateerd, dient de werkgever de werknemer te ontslaan. De ontslagreden moet tegelijk met het ontslag worden medegedeeld.

Wacht de werkgever langer dan nodig is, dan is een ontslag op staande voet niet meer mogelijk. De noodzaak voor de werkgever van een snelle beëindiging van het dienstverband is dan achterhaald.

Acties werknemer, aanvechten ontslag.

De werknemer kan een ontslag op staande voet aanvechten bij de rechter. De ontslagen werknemer vraagt de rechter om vast te stellen dat er geen sprake is van een dringende reden. Daarnaast vraagt de werknemer aan de rechter om de werkgever te veroordelen het loon door te betalen. Voorwaarde is dat de werknemer op korte termijn nadat hij is ontslagen aan de werkgever kenbaar heeft gemaakt dat hij bereid en beschikbaar is om de werkzaamheden te hervatten.
De werknemer heeft groot belang bij het ongeldig laten verklaren van het ontslag op staande voet. Hij wil immers voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt, in welk geval UWV een WW-uitkering weigert.


Als de werknemer het ontslag met succes aanvecht bij de rechter moet de werkgever het loon doorbetalen vanaf de ontslagdatum en blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ontslag op staande voet heeft derhalve risico's voor de werkgever.
De werknemer moet zijn vorderingen binnen 6 maanden na ontslag bij de rechter aanhangig maken. Is er geen dringende reden dan is het ontslag vernietigbaar.
De werknemer moet daarop uitdrukkelijk een beroep doen en doorbetaling van het loon vorderen.
De werknemer moet zich beschikbaar houden voor het verrichten van werk.
De werknemer kan er ook voor kiezen om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand te laten, maar wel aanspraak te maken op een vergoeding vanwege een onregelmatige beëindiging. De vergoeding is in dat geval gelijk aan het salaris over de periode van de opzegtermijn die de werkgever bij een regelmatige opzegging in acht had moeten nemen.

Actie werkgever, inperken risico's.

De werkgever kan proberen de risico's van een ontslag op staande voet (de loondoorbetalingsverplichting) af te dekken.
In de praktijk zal een werkgever vaak een voorwaardelijk ontslagverzoek bij de kantonrechter indienen of een 'ontslagvergunning voor zover vereist' bij UWV WERKbedrijf aanvragen.

Ontslag op staande voet heeft grote emotionele en financiële gevolgen. Schakel daarom direct professionele rechtshulp in. Wij van ontslag-reden.nl kunnen u helpen. Bel: 0900-123 73 24 mail ons. Het eerste advies is gratis.

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top